Oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách

Poslední aktualizace: 22. prosince 2020

Společnost Global Payments respektuje vaše obavy týkající se vašich osobních údajů. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách („Oznámení“) se vztahuje na sběr osobních údajů, bezpečnost informací a normy ochrany osobních údajů všech uživatelů našich webových stránek, fór a blogů („Stránky“) a mobilních aplikací („Aplikace“) v rámci provádění našich obchodních činností.

Pro účely tohoto Oznámení budou výrazy „Global Payments“ a „my“ označovat společnost Global Payments Inc. a její dceřiné a přidružené společnosti, podle smyslu textu. Naše postupy týkající se ochrany osobních údajů se liší v závislosti na službách, které poskytujeme, a na specifických požadavcích v zemích, ve kterých působíme. V případě některých produktů a služeb, pokud je to nutné, poskytujeme před sběrem vašich osobních údajů doplňující oznámení o ochraně osobních údajů. Prosíme, pročtěte si pečlivě toto Oznámení. Budete-li mít jakékoliv otázky, můžete nás kontaktovat emailem na: [email protected] nebo jinými způsoby, které jsou uvedeny níže v sekci „Kontaktujte nás“.

Společnost Global Payments poskytuje platební produkty a služby pro komerční i nekomerční organizace. Tyto produkty a služby zahrnují zpracování platebních karet, inkaso šeků, hotovostní služby, management a podporu prodejních terminálů, vedení obchodních účtů a převody prostředků. V rámci našich činností spočívajících ve zpracování plateb běžně shromažďujeme a uchováváme osobní údaje našich zákazníků a třetích stran, se kterými naši zákazníci obchodují. Na informace o poskytování, převodech a dalším zpracování osobních údajů v rámci našich činností spočívajících ve zpracování plateb, které jsou uvedeny v dokumentaci poskytované našim zákazníkům v době zahájení jejich vztahu s naší společností nebo před tímto zahájením, se rozsah tohoto Oznámení nevztahuje. Toto Oznámení se vztahuje pouze na údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich Stránek.

Vyberte si jeden z níže uvedených odkazů a přejdete do příslušné sekce:

Osobní údaje, které shromažďujeme

Na základě vašeho souhlasu, pokud je stanoven zákonem, můžeme prostřednictvím našich Stránek shromažďovat následující osobní údaje, které jsou relevantní a které nám dobrovolně poskytujete:

 • identifikátory včetně jména a kontaktních údajů, tj. telefonního čísla, emailové adresy a poštovní adresy,
 • informace chráněné před narušením bezpečnosti, např. vaše uživatelské jméno a heslo, které můžete používat pro přihlášení na naše Stránky (viz níže „Přihlašovací údaje a vaše zodpovědnost),
 • obchodní informace včetně vašich preferencí týkajících se produktů a souvisejících služeb, o které máte zájem (viz níže „Řízení vašich preferencí“),
 • internetová/elektronická aktivita včetně informací z cookies a dalších sledovacích technologií, např. poloha, identifikátor přístroje, použití a historie procházení;
 • geolokace,
 • vámi poskytnuté informace, např. když oznámíte problém s našimi Stránkami, a
 • záznamy o korespondenci, kterou s vámi vedeme.

Zdroje osobních údajů

Shromažďujeme informace, které nám poskytujete, když navštívíte naše Stránky nebo Aplikace, když si u nás vytvoříte účet, když s námi komunikujete nebo když s námi uzavřete jiný smluvní vztah. Můžeme také shromažďovat vaše osobní údaje, které obdržíme od třetích stran. Například můžeme obdržet informace z bank nebo od nezávislých servisních organizací, se kterými máte vztahy. Když navštívíte naše stránky, můžeme prostřednictvím technologií, např. cookies, získávat určité informace o vaší poloze, používání nebo přístroji (viz níže: „Cookies a další sledovací technologie“).

Jak používáme osobní údaje, které obdržíme

Na základě vašeho souhlasu, pokud je stanoven zákonem, můžeme vaše osobní údaje používat k následujícím obchodním účelům::

 • abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s dotazem, který jste nám zaslali, nebo abychom vyhověli vaší žádosti, např. žádosti o informace o našich produktech a službách,
 • abychom vylepšili a personalizovali vaše používání našich Stránek,
 • abychom vylepšili naše produkty a služby a za účelem vývoje budoucích produktů a služeb,
 • pro vedení interních evidence a administrativních záznamů,
 • pro kontrolní účely související s aktuální interakcí se spotřebitelem a souběžnými transakcemi, včetně mimo jiné počítání zobrazování reklamy u jednotlivých návštěvníků, ověřování pozice a kvality zobrazování reklamy, kontrola dodržování zákonů a dalších předpisů,
 • pro účely související s odhalováním bezpečnostních incidentů, ochranou proti škodlivé, klamné, podvodné nebo nezákonné činnosti a soudním stíháním osob zodpovědných za takové činnosti,
 • pro interní výzkum zaměřený na technologický rozvoj a předvádění,
 • pro ověření a udržení kvality nebo bezpečnosti našich produktů a služeb a pro zlepšení, aktualizaci nebo rozšíření našich služeb
 • abychom vás mohli kontaktovat emailem, pokud jste se k této službě přihlásili, za účelem sdílení elektronického zpravodaje nebo jiných aktualizací, komunikací nebo publikací,
 • na základě vašeho souhlasu, pokud je stanoven zákonem, pro účely přímého marketingu (viz níže „Řízení vašich preferencí“),
 • podle potřeby pro vytvoření a správu vašeho přihlášení a používání přihlašovacího zařízení dostupného na Stránkách a
 • pro zajištění shody s platnými zákony a předpisy a v souladu s dalšími požadavky nebo povoleními příslušných zákonů nebo předpisů.

Jak sdílíme osobní údaje, které shromažďujeme

Jsme nadnárodní společnost se sídlem ve Spojených státech a s dceřinými a přidruženými společnostmi v různých zemích světa. Na základě vašeho souhlasu, pokud je stanoven zákonem, mohou být vaše osobní údaje poskytnuty příjemcům situovaným vně vaší země, včetně našich globálních dceřiných a přidružených společností (viz níže „Náš vztah s přidruženými společnostmi“), a také dalším druhům poskytovatelů služeb, které si najímáme, aby nám pomáhali při realizaci našeho podnikání. Tyto další druhy poskytovatelů služeb mohou zahrnovat distributory našich produktů a služeb, dodavatele, kteří realizují činnosti naším jménem, nebo dodavatele, kteří nám poskytují své služby, včetně mimo jiné poskytovatelů právních, účetních, auditorských, konzultačních a dalších odborných služeb a poskytovatelů dalších služeb souvisejících s naším podnikáním.

Navíc pokud jste byli společnosti Global Payments v souvislosti se službami doporučeni partnerem, např. nezávislou servisní organizací, můžeme sdílet informace s tímto partnerem v souladu s naším obchodním vztahem s vámi a s tímto partnerem ve shodě s příslušným oznámením o ochraně osobních údajů sdíleným s vámi kteroukoliv stranou v době získání vašich osobních údajů.

Našimi opatřeními je zajištěno, že všechny osoby, které provádějí zpracování vašich osobních údajů jako poskytovatelé služeb, zpracovávají tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro poskytnutí příslušných služeb, a pokud je to požadováno zákonem, zajistíme předání příslušných písemných pokynů každému poskytovateli služeb.

Vaše osobní údaje můžeme také poskytovat třetím stranám, které nejsou poskytovateli služeb. V případě každé kategorie osobních údajů, které shromažďujeme, můžeme takové informace sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran pro uvedené účely:

 • regulačním orgánům, včetně státních a federálních úřadů, platebních karetních sítí, vystavujících bank a dalších stran povinných umožnit shodu se zákony, předpisy a oborovými normami týkajícími se zpracování transakcí, za účelem získání komerčních a kreditních informací pro vytvoření, zachování nebo obnovení smluv se zákazníky, jak může být nezbytné pro poskytování jakýchkoliv služeb, k jejichž využívání se zákazník zaregistroval, za účelem plnění předpisů a nařízení jakékoliv kreditní nebo debetní karetní platební sítě, nebo jinak v souladu s těmito zásadami,
 • policejním, soudním a dalším složkám v reakci na soudní příkaz nebo žádost o spolupráci od regulačních, policejních nebo jiných státních orgánů pro účely nastolení nebo uplatnění zákonných práv, na ochranu zákonných požadavků nebo pro další účely požadované nebo schválené platnými zákony nebo předpisy, když jsme přesvědčeni, že poskytnutí je vhodné v souvislosti s vyšetřováním, prevencí nebo jednáním vedeným proti skutečné nebo domnělé nezákonné činnosti, podvodu nebo jinému špatnému jednání, nebo na ochranu a obhajobu práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Global Payments, jejích zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů nebo jiných osob, a
 • v závislosti na příslušných zákonných požadavcích jiné společnosti nebo zástupce takové společnosti v souvislosti s fúzí, financováním, akvizicí, úpadkem, likvidací, transakcí nebo řízením týkajících se prodeje, převodu, rozdělení nebo poskytnutí informací o všech částech nebo určité části podnikatelských aktiv takové společnosti nebo v průběhu uvedených situací.

Vaše osobní údaje neprodáme žádné třetí straně, pokud nebude v konkrétním oznámení uvedeno jinak a pokud k tomu nedáte souhlas, který může být stanoven zákonem.

Náš vztah s přidruženými společnostmi (včetně sdílení a zahraničních převodů)

Na základě vašeho souhlasu, pokud je stanoven zákonem, můžeme pověřit přidruženou společnost, která bude v postavení poskytovatele služeb, zpracováním osobních údajů. Ve většině případů zůstáváme zodpovědnými za to, že taková společnost bude provádět zpracování vašich osobních údajů v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

Protože naše přidružené společnosti se nacházejí v různých zemích světa, vaše osobní údaje mohou být přenášeny do Spojených států, nebo do jiných zemí vně země vašeho pobytu, a tamtéž uloženy, což může být upraveno jinými předpisy o ochraně údajů, než jaké platí v zemi vašeho pobytu.

Přijímáme příslušná opatření, abychom zajistili, že přenosy osobních údajů jsou realizovány v souladu s příslušnými zákony, jsou pečlivě řízeny, aby bylo chráněno vaše právo na soukromí a vaše zájmy, a tyto přenosy jsou zároveň omezeny pouze na ty země, které jsou považovány za země poskytující odpovídající úroveň zákonné ochrany nebo kde jsou v platnosti alternativní dopovídající opatření chránící vaše právo na soukromí.

Přihlašovací údaje a vaše zodpovědnost

Na základě vašeho souhlasu, pokud je stanoven zákonem, budeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje, jak bude potřeba pro vytvoření a správu vašeho přihlášení a používání přihlašovacího zařízení dostupného na našich Stránkách a Aplikacích. Budeme používat „cookies“, abychom si „pamatovali“ počítač nebo jiné zařízení, které používáte pro přístup na naše Stránky a Aplikace (viz níže „Cookies a další sledovací technologie“). Nezapomínejte, prosím, že když vás budeme kontaktovat, nikdy od vás nebudeme požadovat vaše heslo v nevyžádaném emailu, zprávě nebo telefonním hovoru. Pokud se rozhodnete použít přihlašovací zařízení, které je k dispozici na našich Stránkách, je třeba, abyste dodržovali následující bezpečnostní postup v souvislosti s vaším uživatelským jménem (aktuálně je to vaše emailová adresa) a heslem, které jsou zde označovány jako „přihlašovací informace“.

 • Vždy zajišťujte utajení a zabezpečení svých přihlašovacích informací, nesdělujte je žádné jiné osobě a nedovolte žádné jiné osobě je používat.
 • Nepořizujte žádný zápis nebo záznam vašich přihlašovacích informací ani je neukládejte v žádném softwaru, včetně funkce uložení hesla.
 • Jakékoliv informace obdržené od nás, které se týkají vašich přihlašovacích informací, zničte ihned po přečtení a pochopení.
 • Pokud zjistíte nebo pokud budete mít podezření, že vaše přihlašovací informace se ztratily nebo byly prozrazeny, nebo je viděl nebo k nim měl přístup kdokoliv jiný než vy, okamžitě o tom společnost Global Payments informujte prostřednictvím výše uvedené emailové adresy.
 • Nenechávejte svůj počítač nebo jiné zařízení bez dozoru v době, kdy používáte přihlašovací zařízení dostupné na našich Stránkách, a nedovolte nikomu používat váš počítač nebo jiné zařízení, dokud se neodhlásíte.
 • Zvláštní pozornost věnujte při používání přihlašovacího zařízení na našich Stránkách z veřejného nebo sdíleného počítače tomu, abyste zajistili, že nikdo jiný nemůže vidět vaše přihlašovací informace.

Řízení vašich preferencí

Na základě vašeho souhlasu, pokud je stanoven zákonem, můžeme (včetně našich globálních přidružených společností a třetích stran) používat vaše osobní údaje k tomu, abychom vám poskytovali přímé marketingové informace o našich produktech a službách. Přímý marketing můžeme provádět prostřednictvím emailu, telefonu, poštu nebo SMS nebo takovými dalšími způsoby, které budou relevantní. Dále můžeme poskytovat přímé marketingové informace a dovolit jiným stranám, aby tak činily, pokud nám to umožňují příslušné smlouvy s našimi zákazníky.

Také přijmeme opatření, abychom zajistili, že jakýkoliv přímý marketing přicházející od nás elektronickými prostředky vám bude umožňovat snadný způsob ukončení dalších komunikací v souladu s příslušnými zákony. Například v případě emailů vám můžeme poskytnout odkaz na „odhlášení“ nebo emailovou adresu, na kterou můžete zaslat svůj požadavek na ukončení. Pokud v souladu s příslušnými zákony od vás budeme pro zasílání přímého marketingu potřebovat váš souhlas a pokud vy nám takový souhlas dáte, budete mít možnost své rozhodnutí kdykoliv změnit.

Vaše zákonná práva

Až na určité výjimky a v některých případech v závislosti na konkrétním zpracování, které provádíme, mohou mít někteří uživatelé, včetně občanů Evropské unie a občanů státu Kalifornie, určitá práva týkající se jejich osobních údajů. Tato práva mohou zahrnovat:

Práva občanů Evropské unie
Co to znamená?
Právo na informace
Máte právo obdržet jasné a snadno srozumitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje. Proto vám poskytujeme toto Oznámení v sekci Služby. Podle potřeby nebo podle požadavků zákona vám můžeme poskytnout další formy oznámení.
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na přístup k osobním údajům a právo obdržet kopii osobních údajů, které o vás evidujeme.
Právo na přenositelnost údajů
Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje, které od nás požadujete, ve formátu, který je uživatelsky přátelský a umožní vám převést tyto údaje k jinému poskytovateli.
Právo na opravu
Máte právo na opravu a aktualizaci vašich osobních údajů, pokud jsou zastaralé, nesprávné nebo neúplné.
Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Za určitých okolností máte právo, aby vaše osobní údaje byly vymazány nebo odstraněny.
Právo na omezení/pozastavení zpracování osobních údajů
Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, která je podložena oprávněným zájmem. Můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním, které je prováděno na základě vašeho souhlasu (toto zahrnuje právo na ukončení přímého marketingu).
Právo na informace o přenosech údajů
Máte právo obdržet kopii dokumentů týkajících se bezpečnostních opatření, za kterých jsou vaše osobní údaje přenášeny vně Evropské unie.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi, pokud si chcete stěžovat na činnosti související s ochranou vašich osobních údajů a soukromím.

Práva občanů Kalifornie
Co to znamená
Právo na informace o shromažďování, poskytování a prodávání osobních údajů
Máte právo požadovat, abychom vám poskytli informace o kategoriích osobních údajů, které jsme shromáždili, použili, poskytli nebo prodali během posledních 12 měsíců. Poskytujeme informace o kategoriích osobních údajů, které jsme shromáždili, o zdrojích, ze kterých jsme je získali, o účelech, pro které jsme je shromáždili, a o třetích stranách, se kterými tyto údaje můžeme sdílet.
Právo na ukončení prodeje osobních údajů
Můžete požadovat, abychom vaše osobní údaje neprodávali třetím stranám.
Právo požadovat výmaz
Za určitých okolností máte právo, aby vaše osobní údaje byly vymazány nebo odstraněny.
Právo na stejné služby a ceny („nediskriminace“)
Vaše rozhodnutí uplatnit svá práva týkající se osobních údajů a soukromí nebude použito jako důvod k diskriminaci vaší osoby v souvislosti s nabízenými službami nebo cenami.

Anonymizace a shromažďování údajů

Na základě vašeho souhlasu, pokud je stanoven zákonem, můžeme anonymizovat nebo agregovat vaše osobní údaje takovým způsobem, který zajistí, že vy podle takových údajů nebudete identifikováni ani identifikovatelní, za účelem používání takových anonymizovaných nebo agregovaných údajů např. pro statistické analýzy a administrativu, včetně analýzy trendů, pro provádění pojistněmatematických analýz, pro úpravu produktů a služeb podle potřeb zákazníků a pro provádění hodnocení rizik a analýz nákladů a poplatků v souvislosti s našimi produkty a službami. Anonymizované nebo agregované údaje můžeme sdílet s našimi globálními přidruženými společnostmi a dalšími třetími stranami. Toto Oznámení neomezuje společnost Global Payments v používání nebo sdílení jakýchkoliv neosobních, sumarizovaných, odvozených, anonymizovaných nebo agregovaných informací.

Závazek bezpečnosti, soukromí a dodržování zákonů

Naši odpovědnost za ochranu vašeho soukromí a bezpečnosti vašich osobních údajů, které obdržíme prostřednictvím našich Stránek a Aplikací, bereme vážně. Zavedli jsme administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů, které nám poskytujete prostřednictvím našich Stránek a aplikací, proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, změně, přístupu, prozrazení nebo použití.

Nezapomínejte, prosím, že komunikace prostřednictvím internetu, např. prostřednictvím emailů, není bezpečná. Snažíme se zajistit bezpečnost všech důvěrných informací a osobních údajů, které obdržíme prostřednictvím našich Stránek, v souladu s našimi závazky podle platných zákonů a předpisů. Avšak stejně jako všichni provozovatelé webových stránek, ani my nemůžeme zaručit bezpečnost všech dat přenášených prostřednictvím našich Stránek.

Cookies a další sledovací technologie

„Cookie“ je krátký textový soubor, který webové stránky posílají do počítače návštěvníka nebo do jiného přístroje připojeného na internet za účelem jedinečné identifikace prohlížeče návštěvníka nebo za účelem uložení informací nebo nastavení prohlížeče. Naše Stránky používají cookies, včetně cookies, která jsou nezbytně potřebná pro umožnění funkcí našich Stránek, výkonové cookies pro sledování, jak návštěvníci používají naše Stránky, a funkční cookies, která umožňují „zapamatování“ počítačů nebo přístrojů, personalizaci obsahu webových stránek a přizpůsobení uživatelské zkušenosti.

Na některých Stránkách také používáme cookies, která nám pomáhají zacílit reklamu na uživatele, když prohlížejí tuto webovou stránku nebo jiné webové stránky, v každém případě odkazem na anonymní identifikátory, nikoliv osobní údaje. Další informace o typech cookies, které můžeme používat, jsou uvedeny na této stránce v. Prohlášení o cookies .

Když navštívíte naše stránky, mohou kromě společnosti Global payments nastavovat cookies také třetí strany. V některých případech je důvodem to, že taková třetí strana poskytuje na základě smlouvy služby jménem naší společnosti, např. analýzu webových stránek. V jiných případech je důvodem to, že na našich webových stránkách je obsah třetích stran, např. videa, zpravodajský obsah nebo reklamy dodané reklamními sítěmi. Protože váš prohlížeč se napojuje na webové servery těchto třetích stran, aby získal obsah, tyto třetí strany jsou schopny nastavit nebo přečíst svá vlastní cookies na vašem zařízení a mohou shromažďovat informace o vašich online aktivitách na webových stránkách nebo online službách. Naše Prohlášení o cookies poskytuje další informace o cookies na této stránce a o vašich možnostech nepovolit cookies třetích stran.

Externí odkazy

Společnost Global Payments může na svých Stránkách poskytovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou pod naší kontrolou. My neposkytujeme žádná doporučení ani záruky v souvislosti s obsahem na takových webových stránkách nebo s produkty a službami nabízenými na takých stránkách. Naše společnost v souvislosti vaším používáním takových webových stránek nevydává žádné oznámení. Avšak uvědomte si laskavě, že my za činnost provozovatelů jiných webových stránek týkající se osobních údajů neneseme žádnou zodpovědnost. Doporučujeme našim uživatelům, aby byli obezřetní, když opouštějí naše Stránky, a aby si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů každé webové stránky, která shromažďuje osobní údaje. Toto Oznámení se týká výhradně informací shromažďovaných naší společností. Před vstupem na jakékoliv jiné webové stránky a před zahájením jejich používání byste si měli pozorně přečíst jejich oznámení o ochraně osobních údajů a používání cookies.

Děti

Naše Stránky nejsou určeny pro používání dětmi. My neusilujeme o získání žádných osobních údajů osob mladších než 18 let ani takové údaje vědomě neakceptujeme. Prosíme, pokud je vám méně než 18 let, nepoužívejte tyto webové stránky.

Změny a aktualizace

Vyhrazujeme si právo upravovat, aktualizovat, přidávat, ukončit, odstranit nebo jakkoliv jinak změnit, jakoukoliv část tohoto Oznámení v celém rozsahu nebo v částečném rozsahu kdykoliv na základě našeho výhradního rozhodnutí. Když změníme tohoto Oznámení, upravíme datum „Poslední aktualizace“ umístěné v horní části dokumentu. Také přijmeme odpovídající opatření, abychom zajistili, že jste informování o veškerých závažných aktualizacích, včetně poskytování přímých oznámení o takových změnách nebo případně poskytování oznámení prostřednictvím sekce Služby. Pokud nám poskytnete své osobní údaje nebo navštívíte nebo použijete naše Stránky po změně tohoto Oznámení, bude to znamenat, že s takovými změnami bezvýhradně souhlasíte. Nejnovější verze tohoto Oznámení bude k dispozici na Stránkách a Aplikacích a bude nahrazovat všechny předchozí verze tohoto Oznámení.

Volba práva

Toto Oznámení, včetně všech verzí a dodatků, se řídí právem Spojených států, státu Georgie, bez ohledu na její kolizní normy nebo volbu rozhodného práva, které by vyžadovaly aplikace zákonů jiné jurisdikce.

Arbitráž

Používáním těchto Stránek bezvýhradně souhlasíte, že:

(1) jakékoliv nároky, neshody nebo spory (ať v souvislosti se smlouvou, deliktem nebo v jiné souvislosti), které můžete mít vůči společnosti Global Payments anebo jakékoliv její mateřské, dceřiné, přidružené společnosti nebo kterémukoliv z jejích členů, úředníků, ředitelů a zaměstnanců (všechny tyto osoby zde budou společně označovány jako „Subjekty společnosti Global Payments“) vyplývající z poskytovaných Služeb a souvisejících služeb s nimi nebo s nimi jakýmikoliv způsobem spojené nebo z určení rozsahu Služeb a použitelnosti této smlouvy pro rozhodčí řízení, budou řešeny výhradně finální a závaznou arbitráží řízenou organizací JAMS a vedenou před jedním arbitrem v souladu s pravidly organizace JAMS.
(2) tato smlouva o rozhodčím řízení se sjednává z důvodu transakce zahrnující mezistátní obchod a bude se řídit federálním arbitrážním zákonem („FAA“), 9 U.S.C. §§ 1-16.
(3) rozhodčí řízení bude probíhat v Atlantě v Georgii.
(4) rozhodnutí arbitra se bude řídit podmínkami tohoto Oznámení a dalšími tamtéž uvedenými souhlasy a dohodami, které příslušný uživatel uzavřel v souvislosti se Službami.
(5) arbitr bude aplikovat zákony Georgie ve shodě s FAA a příslušnými zákonnými lhůtami a bude respektovat právo odmítnout předložení dokumentů a zachovat mlčenlivost v souladu se zákonem.
(6) nebude existovat žádný orgán, který by rozhodoval nároky na základě hromadné žaloby nebo žaloby v zastoupení, v rozhodčím řízení mohou být rozhodovány buď vaše individuální nároky nebo individuální nároky Subjektů společnosti Global Payments, arbitr nemůže konsolidovat nebo slučovat nároky jiných osob nebo stran, které mohou být v podobné situaci.
(7) arbitr nebude oprávněn uložit vám nebo jakémukoliv Subjektu společnosti Global Payments žádnou sankční náhradu škody.
(8) v případě, že správní poplatky a zálohy, které musí být zaplaceny za účelem zahájení arbitrážního řízení proti jakémukoliv Subjektu společnosti Global Payments, překročí 125 USD a vy nebudete schopen (nebo podle pravidel JAMS nebudete povinen) zaplatit jakékoliv poplatky a zálohy překračující tuto částku, společnost Global Payments souhlasí, že je zaplatí nebo je poskytne vaším jménem v závislosti na konečném rozhodnutí arbitra.
Pokud budete schopen dokázat, že náklady na rozhodčí řízení budou ve srovnání s náklady na soudní spor příliš vysoké, zaplatí společnost Global Payments takovou část vašich registračních a soudních poplatků v souvislosti s rozhodčím řízením, jak bude arbitr považovat za nezbytné, aby zabránil tomu, aby poplatky rozhodčího řízení byly příliš vysoké a tím rozhodčí řízení znemožňující.
(9) s výjimkou výše uvedeného odstavce (6), pokud bude jakákoliv část tohoto článku o arbitráži považována za neplatnou, nevymahatelnou nebo nezákonnou nebo jiným způsobem v rozporu s pravidly JAMS, potom zůstanou ostatní části tohoto článku v platnosti a budou vykládány v souladu s jeho podmínkami, jako kdyby takové neplatné, nevymahatelné, nezákonné nebo konfliktní ustanovení neobsahoval. Pokud však bude odstavec (6) shledán neplatným, nevymahatelným nebo nezákonným, potom bude celý článek o arbitráži od počátku neplatný a ani vy ani společnost Global Payments nebudete oprávněni řešit jakýkoliv spor rozhodčím řízením. Více informací o organizaci JAMS a pravidlech JAMS získáte na stránkách: www.jamsadr.com.

Kontaktujte nás

Pokud budete mít jakékoliv otázky týkající se tohoto Oznámení nebo pokud budete chtít uplatnit svá práva, která jsou popsána v tomto Oznámení, můžete nám svůj požadavek předat vyplněním tohoto formuláře nebo nás můžete kontaktovat na:

poštovní adresa: Global Payments Inc.
3550 Lenox rd, Suite 3000
Atlanta, GA 30326
[email protected]
telefon: 770-829-8000

Abychom mohli vyhovět jakékoliv žádosti o přístup nebo výmaz, potřebujeme, abyste nám poskytli dostatek informací pro ověření vaší totožnosti. Můžeme vás například požádat o informace týkající se vašeho účtu, včetně vašich kontaktních informací nebo dalších identifikačních informací. Pokud ustanovíte oprávněného zástupce, aby vaším jménem vznášel požadavky týkající se vašich práv, můžeme požadovat přesvědčivý důkaz o jeho oprávnění a také ověření vaší totožnosti přímo vámi.

Informace specifické pro regiony

Uživatelé v následujících regionech a zemích by si měli přečíst níže uvedené odstavce, které obsahují další informace o specifických zákonech a předpisech o ochraně osobních údajů platných v uvedených regionech a zemích. V případě rozporu mezi výše uvedenými informacemi a níže uvedenými odstavci budou mít níže uvedené informace převahu v případě uvedených regionů a zemí.

Uživatelé v Evropském hospodářském prostoru

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v zemích vně Evropského hospodářského prostoru („EEA“), které nemusí mít zavedeny zákony na ochranu osobních údajů srovnatelné se zákony v EEA. To se týká převodů mezi společností Global Payments a jejími globálními přidruženými společnostmi a třetími stranami, jak je uvedeno v předchozích odstavcích. Příslušné společnosti Global Payments přijmou nezbytná opatření na zajištění ochrany vašich osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

Evropská Unie: Identifikace správce dat

Příslušná dceřiná společnost Global Payments působící ve vaší zemi bude v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů zodpovědná za rozsah, v jakém bude používat vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Pokud společnost Global Payments Inc. nebo kterákoliv z jejích dceřiných společností použije vaše osobní údaje pro své vlastní účely, například aby vám poskytovala služby zpracování plateb, může mít takový subjekt také zodpovědnost v souladu s příslušnými zákony, které se na něj vztahují. Níže je uveden seznam dceřiných společností Global Payments v zemích Evropské unie, které jsou zodpovědné za zpracování vašich osobních údajů shromážděných prostřednictvím našich Stránek. Naše dceřiné společnosti v Evropské unii můžete kontaktovat a získat od nich další informace o třetích stranách, se kterými jsou vaše osobní údaje sdíleny, a také o právním základě pro zpracování takových údajů a konkrétní informace o uplatnění vašich práv jako subjektu údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Země

Dceřiná společnost

Česká republika

Global Payments Europe, s.r.o.

Irsko

Pay and Shop Limited

Malta

Global Payments Limited

Rumunsko

Global Payments s.r.o. Praga Sucursala București

Slovensko

Global Payments s.r.o., organizačná zložka

Španělsko

Comercia Global Payments Entidad de Pago, S.L.

Spojené království

GPUK LLP(1)

Maďarsko

Global Payments Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe

(1) Společnost je registrovaná u Úřadu informačního komisaře Spojeného království jako „zpracovatel dat“ pod identifikátorem Z1374314.

Austrálie

Podle zákona o ochraně soukromí z roku 1988 (Cth) („Australský zákon“) máte právo (i) požadovat přístup k vašim osobním údajům, (ii) požadovat opravu vašich osobních údajů a (iii) podat na naši společnost stížnost pro porušení australských ustanovení o ochraně soukromí (Dodatek 1 k Australskému zákonu) nebo jakéhokoliv závazného registrovaného předpisu o ochraně soukromí. Jakékoliv stížnosti nebo žádosti o přístup nebo opravu osobních údajů zpracujeme v souladu s našimi povinnostmi v souladu s tímto zákonem. Ke všem stížnostem přistupujeme vážně a zodpovědně a budou posouzeny příslušnými pracovníky s cílem vyřešit všechny záležitosti řádně a včas a v souladu se zákonem.

Kalifornie

Pokud jste občanem Kalifornie, můžete své právo na soukromí uplatnit podle výše uvedených informací tím, že nás budete kontaktovat kterýmkoliv způsobem uvedeným v sekci „Kontaktujte nás“ tohoto Oznámení.